Barbara De Pauw
Back to overview

Guy Pieters Gallery Offices

Barbara De Pauw

Timeless Collection

Runtime27.05.22
26.06.22

De Belgische kunstenares Barbara De Pauw groeide op in een creatief gezin, haar grootmoeder en moeder waren altijd bezig met fotografie, schilderkunst en poëzie. Kunst heeft haar leven van kleins of aan beïnvloed en een onuitwisbaar spoor achtergelaten. Als kind ging zij naar de Brusselse Academie voor Schone Kunsten om het vak onder de knie te krijgen en te beoefenen. Na enkele jaren als internationaal kunstconsulente in impressionistische en moderne kunst te hebben gewerkt, voelde zij de onweerstaanbare drang om kleur te geven aan haar gevoelens en die te materialiseren. 

Het zijn deze invloeden en haar voortdurend contact met de kunstwereld die het haar mogelijk hebben gemaakt om haar persoonlijke touch als kunstenares op te bouwen. Haar werk besteedt bijzondere aandacht aan kleur en reflectie rond terugkerende thema's als het universum, de hemel en het oproepen tot contemplatieve meditatie.

Kleur speelt een belangrijke rol in het werk van Barbara De Pauw. Het is hypnotiserend en resulteert in een collectie of een serie die zowel het tastbare als het ontastbare weerspiegelt. Haar werk is in de eerste plaats een middel om een diepe emoties op te roepen en zo een unieke en exclusieve ervaring met de verzamelaar te creëren.

De eclips, een zeldzame astronomische gebeurtenis waarbij de maan of de zon tijdelijk verduisterd wordt, is altijd een fascinerend verschijnsel geweest, bijna een obsessie. Barbara De Pauw, met haar passie voor abstracte kunst, combineert haar visie op kleur en emotie om dit mysterie te benaderen in haar serie Eclipses. De momentopname, de afdruk ervan en vervolgens de reproduceerbaarheid waarvan elk exemplaar uniek is... Een serie protocol waarbij elk stuk een aura heeft en gewaardeerd wordt in zijn eigenheid.

Naast haar benadering op het thema van de verduisteringen, werkt de kunstenares ook rond het begrip ‘horizon’. Haar serie getiteld Skylines doet denken aan de monochrome stukken van Rothko en dient als projectie voor de verzamelaar. Deze serie, die de verbeelding prikkelt en tot nadenken stemt, neemt u mee op een reis door intensieve gradaties van licht... "De lucht is nooit hetzelfde, maar welke kleur hij ook heeft, het blijft voor altijd de lucht”.


L’artiste belge Barbara De Pauw a grandi au sein d’une famille de créatifs dont la grand-mère et la mère pratiquaient déjà la photographie, la peinture et la poésie. L’art a toujours bercé sa vie et a laissé une empreinte indélébile. Enfant, elle est allée à l’Académie des beaux-arts de Bruxelles pour y apprendre et pratiquer la matière. Après plusieurs années passées comme conseillère artistique internationale en art impressionniste et moderne, elle ressent l’irrésistible envie de mettre, elle aussi, de la couleur sur ses sentiments et d’agir pour les matérialiser.

Ce sont ces influences et ce contact permanent avec le monde de l’art qui lui ont permis de construire sa signature personnelle en tant qu’artiste. Son travail prête une attention particulière à la couleur et à la réflexion autour de thématiques récurrentes comme l’univers, le ciel et des appels à la méditation contemplative.

La couleurjoue un rôle prépondérant dans le travail de Barbara De Pauw. Elle est hypnotique et se traduit par une collection ou série qui reflète à la fois le tangible et l’intangible. Son travail, c’est avant tout un moyen de transmettre une émotion profonde à autrui et ainsi susciter une expérience unique et exclusive avec le collectionneur.

L’éclipse, cet évènement astronomique rare qui se produit lorsque la lune ou le soleil sont temporairement obscurcis, a toujours été un phénomène fascinant, presque une obsession. Barbara De Pauw, se passionnant pour l’art abstrait, associe sa vision des couleurs et des émotions pour approcher ce mystère dans sa série Eclipses. La captation d’un moment, son empreinte puis sa reproductibilité́ dont chaque exemplaire est unique... Un protocole sériel ou chaque pièce possède une aura et s’apprécie dans sa singularité.

Outre son approche sur la thématique des éclipses, l’artiste travaille, également, sur la notion d’horizon. Sa série intitulée Skylines rappelle les monochromes de Rothko et sert d’écran de projection pour le collectionneur. Cette série qui suscite la rêverie et titille l’imaginaire vous emmène dans un voyage à travers des dégradés intensifs de lumière... « Le ciel n’est jamais pareil cependant quelque soit la couleur dont il se pare, il reste à jamais le ciel ».